tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

創科導航

2022.09.15 - 企業培訓應用科技/儲存科技

 
播出日期: 2022.09.15 (四)
 
為了適應市場發展,企業不時都要進行內部培訓,分別有企業鼓勵員工參加外面的比賽,或者自家開發apps來提升培訓效果。不少人也會把資料分散在社交網絡和雲端,新一代儲存裝置,遙距存取和分享資料時有多方便?