tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2021.08.18 - 業餘飛行模擬器/屏幕新技術
 
播出日期: 2021.08.18 (三)
 
這部模擬駕駛室所提供的飛行模擬器體驗獲得飛機製造商正式認證,坐在當中的感覺和駕駛真飛機有多像?屏幕用途廣泛,最新的技術發展和應用是怎樣?