tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

創科導航

2020.08.26 - DNA:貓基因圖譜/新導航格局

播出日期: 2020.08.26 (三)
 
透過了解基因組序列,有助推動生物醫學研究。最近科研界利用新技術成功拆解貓隻的基因圖譜。中國北斗導航系統完成第三代衛星組網後,對香港的定位應用會帶來甚麼影響?