tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2020.02.19 - 遙距辦公與教學/區塊鏈樓宇買賣
播出日期: 2020.02.19 (三)
 
新型肺炎肆虐,學校停課。不少企業安排員工在家工作。他們如何借助科技,實踐遙距教學與在家辦工?另外會介紹樓宇買賣,如何應用區塊鏈技術。