tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

創科導航

2020.02.12 - 辨識讀寫障礙app/情緒手帶

播出日期: 2020.02.12 (三)
 
讀寫障礙會令學習困難,病徵要靠專家評估才可判斷。有中學生就開發出AR程式,供初小學生玩,以便儘快察覺病況讓專家跟進。城市人生活壓力大,容易造成情緒困擾,有香港公司研發偵測情緒手帶,幫助他們調節情緒健康。