tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

安樂蝸

J2《安樂蝸》大召集

住得細唔失禮,住得有計先係有智慧!不論你係住百零呎嘅套房,定係幾百呎嘅蝸居,豪裝定係自家設計,只要係花咗心思、有特色嘅都歡迎你地同我地一齊分享住細屋嘅樂趣!

即刻將你的家居照片,連同個人及蝸居資料,上載至tvb.com互動專區畀我哋。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

對象:居住面積1000平方呎以下的蝸居族群
(參加者必須提供中英文姓名、年齡、聯絡電話及電郵、身份證英文字母及頭3個數字、居住地區及面積,以及3張家居照片)

網址:www.tvb.com/ownsweethome

截止日期:2021年11月30日


「《安樂蝸》大召集」報名時段已經結束。

報名細則

 1. 閣下(下稱“上傳者”)須年滿18歲,並為文字內容及/或檔案之合法擁有人(或已獲該合法擁有人同意),及有權以互聯網提供該內容及文字檔案。
 2. 送交內容及檔案可能於電視廣播有限公司及/或其附屬(包括但不限於TVB.COM)或相聯公司(統稱 "TVB")之電視頻道內及於網上及手機頻道內播放。條款一經確認,一切版權及利益即屬TVB所有,未經TVB同意,上傳者不得授權其他媒體轉載。
 3. TVB有權修改任何內容及檔案及以任何形式及用途(包括商業用途)使用該檔案而不須另行通知上傳者或付費予上傳者。
 4. TVB有權將其所持有的上傳者個人資料用作上傳者之身份核對/聯絡及為TVB行使及利用其權利之用途。
 5. 所有文字檔案由上傳者提供,所有相關風險及責任由上傳者承擔,TVB不承擔任何法律責任或其他責任。
 6. 文字內容不含任何違法、有害、具要脅性、濫用、騷擾、侵害、令人不安、粗俗、猥褻、中傷、誹謗、侵害他人私隱或任何其他權利、種族歧視或道德上令人不快之內容。
 7. 用戶同意賠償TVB因下列情況下任何第三方向其提出的所有申索、損害、損失、訴訟費用和其他開支:
  (i)上傳者提供文字內容;
  (ii)上傳者違反上述任何條款;
  (iii)上傳者侵犯任何第三者的權利,包括但不限於版權及私隱權利;或
  (iv) TVB使用上傳者所提供內容導致任何第三方損失。
 8. 上傳者同意為使TVB可行使上述之權利而按TVB要求簽署及提供一切所需文件。