tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

愛.回家之開心速遞

第1379集 - 我愛Liza

 
播出日期: 2021.10.07 (四)
 
子孝想盡辦法親近Liza,跟她關係越來越好。另邊廂,池富暗中監視子孝與Liza,擔心二人相戀後,子孝會離他而去,還遷怒撮合子孝和Liza的熊家各人。子孝設法討好Liza,視子孝為朋友的Liza終於發現其心意,大感苦惱,並向樹根等人求助……子孝被拒愛後變得一蹶不振,樹根等見狀不忍,決定幫他追求Liza……