tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

烈火雄心II

人物
 
天生孔武有力,體魄強健,自少修習武術,因工作關係熟悉炸葯的使用,表面是粗心大意的漢子,但在處理爆炸事項時,則特別用心,可... (更多)