tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
娛樂大家 (Sr.2)
第8集 - 吳業坤秘密放送夜
播出日期: 2019.10.06 (日)
 
吳業坤在「真假話題」自揭當年台慶要做棋,可能與曾向一女藝員爆粗有關?連番追問之下,竟讓全場得知當事人姓名,還揭穿了他與林穎彤千絲萬縷的瓜葛!黃智雯「聲言」曾在酒店遇上靈異事件,森美卻揭穿背後搞事者的陰謀!

刺殺遊戲,坤哥的秘密越揭越多,私人恩怨充斥宮廷內,結果竟創出一個驚人紀錄。兩輪Liza Magic,坤哥總是首人成功拆解,換來林欣彤的質疑,最終坤哥的第一位慘被除名!相反,鄧佩儀卻玩到想放棄……