tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
地獄酒店 (III)
簡介
首播日期: 2017.08.16
《地獄酒店》追隨哥頓拉姆齊遊遍美洲,嘗試挽救惡劣酒店、可怕小旅館和民宿。入住地獄酒店,你寧願不睡,肯定甚至不想吃早餐。