tvb.com

 
 
tvb.com
 
財經雜誌
逢星期五 晚上9:00 明珠台
最新
<FASHTEC - "TECH CHASING FASHION"> Improvement in tech... (更多)
播出日期: 2017.04.21 (五)
 
myTV SUPER (6)
短片 (204)
簡介
首播日期: 2009.10.02
《財經雜誌》逢星期五晚於明珠台播出,節目探討全方位的香港經濟、商業及財經的前景。