tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
家居.築則
2018.05.08 - 竹的升級再造
播出日期: 2018.05.08 (二)
 
每年年宵過後都會有大量竹枝,被送到堆填區棄置,有設計師就想出方法,將幾乎成為垃圾的竹枝,變成有重用價值的物料。