tvb.com

 
 
tvb.com
 
 
 • 6:00AM
  香港早晨[粵]  
 • 7:40AM
  交通消息[粵] 及 環球新聞檔案[粵]  
 • 7:45AM
  香港早晨[粵] 及 交通消息[粵]  
 • 8:10AM
  香港早晨[粵]  
 • 8:55AM
  瞬間看地球[粵]  
 • 9:00AM
  交易現場[粵]  
 • 9:30AM
  深港滬通[粵]  
 • 9:45AM
  超級勁歌推介[粵]  
 • 9:50AM
  快樂長門人[粵]    
 • 10:00AM
  上海灘#34[粵]
 • 10:30AM
  風中奇緣#32[粵/普]      
 • 11:30AM
  宣傳易[粵] 及 新聞提要[粵]
 • 11:35AM
  交易現場[粵]  
 • 11:45AM
  不速之約#13[粵]    
 • 6:00AM
  香港早晨[粵]  
 • 7:40AM
  交通消息[粵] 及 環球新聞檔案[粵]  
 • 7:45AM
  香港早晨[粵] 及 交通消息[粵]  
 • 8:10AM
  香港早晨[粵]  
 • 8:55AM
  瞬間看地球[粵]  
 • 9:00AM
  交易現場[粵]  
 • 9:30AM
  深港滬通[粵]  
 • 9:45AM
  超級勁歌推介[粵]  
 • 9:50AM
  快樂長門人[粵]    
 • 10:00AM
  上海灘#35[粵]
 • 10:30AM
  風中奇緣#33[粵/普][PG]        
 • 11:30AM
  宣傳易[粵] 及 新聞提要[粵]
 • 11:35AM
  交易現場[粵]  
 • 11:45AM
  不速之約#14[粵]    
 • 6:00AM
  香港早晨[粵]  
 • 7:40AM
  交通消息[粵] 及 環球新聞檔案[粵]  
 • 7:45AM
  香港早晨[粵] 及 交通消息[粵]  
 • 8:10AM
  香港早晨[粵]  
 • 8:55AM
  瞬間看地球[粵]  
 • 9:00AM
  交易現場[粵]  
 • 9:30AM
  深港滬通[粵]  
 • 9:45AM
  超級勁歌推介[粵]  
 • 9:50AM
  快樂長門人[粵]    
 • 10:00AM
  上海灘#36[粵][PG]  
 • 10:30AM
  風中奇緣#34[粵/普][PG]        
 • 11:30AM
  宣傳易[粵] 及 新聞提要[粵]
 • 11:35AM
  交易現場[粵]  
 • 11:45AM
  不速之約#15[粵]    
 • 6:00AM
  香港早晨[粵] 及 環球新聞檔案[粵]  
 • 7:45AM
  香港早晨[粵]  
 • 8:55AM
  瞬間看地球[粵]  
 • 9:00AM
  快樂長門人[粵]    
 • 9:10AM
  開心老友記[粵]    
 • 9:40AM
  文化新領域[粵]    
 • 10:15AM
  小馬寶莉[粵/英]      
 • 10:45AM
  旋風忍者[粵/英]      
 • 11:15AM
  星級健康[粵]    
 • 11:50AM
  宣傳易[粵]
 • 6:00AM
  粵語晨片:玉女親情[粵]
 • 8:00AM
  藝坊星期天[粵][港台]  
 • 8:30AM
  識多一點點[粵][港台]  
 • 9:00AM
  文化廣場[粵]    
 • 9:30AM
  宇宙戰隊[粵/日]      
 • 10:00AM
  妖怪手錶[粵/日]      
 • 10:30AM
  FAIRY TAIL魔導少年 V[粵/日]      
 • 11:00AM
  珍情品味[粵]    
 • 11:55AM
  宣傳易[粵]
 
 • 12:40PM
  宣傳易[粵]
 • 12:45PM
  交易現場[粵]  
 • 1:00PM
  午間新聞[粵]  
 • 1:20PM
  時事通識[粵] 及 瞬間看地球[粵]  
 • 1:25PM
  都市閒情[粵]  
 • 2:10PM
  宣傳易[粵]
 • 2:15PM
  今日VIP[粵]  
 • 2:40PM
  交易現場[粵] 及 深港滬通[粵]  
 • 2:45PM
  老婆大人#2[粵]  
 • 3:45PM
  星夢學園III[粵/日] 及 交易現場[粵]      
 • 4:15PM
  閃電十一人GO 銀河[粵/日]      
 • 4:50PM
  Think Big天地[粵]    
 • 5:20PM
  變身少女花啦啦[粵/韓]      
 • 5:35PM
  變身少女花啦啦[粵/韓]      
 • 5:50PM
  財經新聞[粵]  
 • 12:40PM
  宣傳易[粵]
 • 12:45PM
  交易現場[粵]  
 • 1:00PM
  午間新聞[粵]  
 • 1:20PM
  時事通識[粵] 及 瞬間看地球[粵]  
 • 1:25PM
  都市閒情[粵]  
 • 2:10PM
  宣傳易[粵]
 • 2:15PM
  今日VIP[粵]  
 • 2:40PM
  交易現場[粵] 及 深港滬通[粵]  
 • 2:45PM
  老婆大人#3[粵]  
 • 3:45PM
  星夢學園III[粵/日] 及 交易現場[粵]      
 • 4:15PM
  閃電十一人GO 銀河[粵/日]      
 • 4:50PM
  Think Big天地[粵]    
 • 5:20PM
  網球Ace[粵/日]      
 • 5:50PM
  財經新聞[粵]  
 • 12:40PM
  宣傳易[粵]
 • 12:45PM
  交易現場[粵]  
 • 1:00PM
  午間新聞[粵]  
 • 1:20PM
  時事通識[粵] 及 瞬間看地球[粵]  
 • 1:25PM
  都市閒情[粵]  
 • 2:10PM
  宣傳易[粵]
 • 2:15PM
  今日VIP[粵]  
 • 2:40PM
  交易現場[粵] 及 深港滬通[粵]  
 • 2:45PM
  老婆大人#4[粵]  
 • 3:45PM
  星夢學園III[粵/日] 及 交易現場[粵]      
 • 4:15PM
  閃電十一人GO 銀河[粵/日]      
 • 4:50PM
  Think Big天地[粵]    
 • 5:20PM
  網球Ace[粵/日]      
 • 5:50PM
  財經新聞[粵]  
 • 12:00PM
  體育世界[粵]  
 • 12:30PM
  Y Angle[粵]    
 • 1:00PM
  午間新聞[粵]  
 • 1:10PM
  瞬間看地球[粵]  
 • 1:15PM
  荃加福祿壽[粵]    
 • 2:20PM
  千奇百趣特工隊[粵]    
 • 2:50PM
  千奇百趣特工隊[粵]    
 • 3:20PM
  星星探親團[粵]    
 • 3:55PM
  超級勁歌推介[粵]  
 • 4:00PM
  爆旋陀螺 擊爆戰魂.神[粵/日]      
 • 4:30PM
  Big Big 小明星[粵]    
 • 5:00PM
  麵包超人[粵/日]      
 • 5:30PM
  櫻桃小丸子[粵/日]      
 • 5:55PM
  大自然的日常[粵/英]      
 • 12:00PM
  講清講楚[粵]  
 • 12:30PM
  你健康嗎?[粵]    
 • 1:00PM
  午間新聞[粵]  
 • 1:10PM
  瞬間看地球[粵]  
 • 1:15PM
  功夫[粵][PG]        
 • 3:30PM
  雙城記[粵]    
 • 3:35PM
  廠出新天地[粵]    
 • 4:00PM
  喜羊羊與灰太狼之衣櫥大冒險[粵/普]      
 • 4:15PM
  喜羊羊與灰太狼之衣櫥大冒險[粵/普]      
 • 4:30PM
  猩猩補習班[粵]    
 • 5:00PM
  小農夫拉比[粵/韓]      
 • 5:15PM
  小農夫拉比[粵/韓]      
 • 5:30PM
  櫻桃小丸子[粵/日]      
 
 
 • 12:55AM
  宣傳易[粵]
 • 1:00AM
  皆大歡喜#193[粵][PG]    
 • 1:30AM
  宣傳易[粵]
 • 1:35AM
  今日VIP[粵]  
 • 2:05AM
  東張西望[粵]    
 • 2:35AM
  無間音樂[粵]  
 • 3:35AM
  不速之約#14[粵]    
 • 4:30AM
  香港演義[粵]    
 • 5:00AM
  香港演義[粵]    
 • 5:30AM
  趣眼看人生[粵]  
 • 12:55AM
  宣傳易[粵]
 • 1:00AM
  皆大歡喜#194[粵][PG]    
 • 1:30AM
  宣傳易[粵]
 • 1:35AM
  今日VIP[粵]  
 • 2:05AM
  東張西望[粵]    
 • 2:35AM
  無間音樂[粵]  
 • 3:35AM
  不速之約#15[粵]    
 • 4:30AM
  問題娛樂圈[粵]  
 • 5:00AM
  問題娛樂圈[粵]  
 • 5:30AM
  中華福地[粵]    
 • 12:55AM
  宣傳易[粵]
 • 1:00AM
  皆大歡喜#195[粵]  
 • 1:30AM
  宣傳易[粵]
 • 1:35AM
  今日VIP[粵]  
 • 2:05AM
  東張西望[粵]    
 • 2:35AM
  無間音樂[粵][PG]    
 • 3:35AM
  不速之約#16[粵][PG]      
 • 4:30AM
  三個女人一個墟[粵]    
 • 5:30AM
  眉精眼企[粵]  
 • 12:00AM
  刑事偵緝檔案Ⅱ#17[粵][PG]    
 • 1:05AM
  宣傳易[粵]
 • 1:10AM
  皆大歡喜#196[粵]  
 • 1:40AM
  宣傳易[粵]
 • 1:50AM
  大事件[粵][PG]      
 • 3:40AM
  樂勢力[粵]    
 • 4:35AM
  民間傳奇#90[粵]
 • 12:55AM
  宣傳易[粵]
 • 1:00AM
  財經透視[粵/普]      
 • 1:30AM
  宣傳易[粵]
 • 1:40AM
  長大#37[粵/普][PG]        
 • 2:35AM
  唐山大地震[粵/普][PG]        
 • 5:25AM
  眉精眼企[粵]  
節目如有更改,以電視台最後公佈爲準