tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
女警愛作戰
人物
 
玲瓏當年乃香港第一代女警、第一位女臥底,更是第一位陀槍師姐。身經百戰,是警隊內的「傳奇人物」,不時到中學或會堂演講,不少... (更多)