tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
師任堂
第35集
播出日期: 2018.01.12 (五)
 
堂買下田地給各人並要大家回鄉;中宗指自己活在廢主陰影下,岒失望離去後因謀反罪被通緝;兒女勸堂離家出走...岒得知堂往金剛山...南助教把金剛山圖真跡給知倫,知倫設陷阱對付貞學等人...岒找到堂並實現昔日的承諾...