tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
十二傳說
人物
 
傅通明兒子,與黃玉曖昧師徒 單元三A中與戴馬源線人關係 單元六中為臥底參加者,調查洪向純、張鳴茵 單元九中懷疑龐芷... (更多)
 
羅煥豪舊情人 單元六中與傅子博開始曖昧,崇拜歐陽健
 
鄉紳三代,與易玄光過繼爺孫關係,與施文斌兄弟兼情敵
 
新聞小花,傅子博記者拍檔,童養媳 單元五中被張錫鐵嫁禍,追訪許學廷變嫌疑犯 單元六中與何安東尼一見如故
 
潘朵拉兄,新紀元神棍 單元七中,李芭樂屈潘得利做便宜老豆
 
顧盼倩父,敵對教授,顧忌傅通明
 
與吳精神地下小情侶
 
潘朵拉妹,七姊妹之一
 
易銘賢爺,新界鄉紳,當年合謀收地
 
鄉村二代女,銀髮女造型 單元三中與村長為利益合作 單元十中殺貝加兒嫁禍何天穎,與顧在容婚外情,禁錮傅通明,誤會易玄光... (更多)