tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
皓鑭傳 (雙語版)
第33集 - 第36集
播出日期: 2019.03.15 (五)
 
公子逸懇請父王查明生母元少妃死因,竟逼出小春自首。公子羽帶兵刺殺公子逸不成,反被射殺。厲后派人暗中加害皓鑭之子。公主雅在逃亡中被前去投奔父親范雎的范雅所救,公主雅趁亂殺死范雅,帶著她的信物前去秦國。